• Refrigerator:

  1. Sanchita
  Bhartiya

 • Microwave:

  1. Kamal Advani &     
  2. Sunita Katyal

 • Gowardhan Hampers:

  1. Hansa Parmar &
  2. Rohit Majithiya